ts

Tymoteusz

js

Jamie

Wokal

ph

Piotr

Gitara

kr

Kamil

Perkusja